Opis interaktivnih seminarjevPreliminarno spoznavanje orodja 1KA

Seminarja potekata vzporedno.

Sistematien pregled kljunih funkcionalnosti

Seminar je namenjen uporabnikom, ki e imajo izkunje z orodjem 1KA oziroma z drugimi spletnimi orodji, ali pa so informacijsko izkueni ter bi eleli pridobiti hiter in celovit vpogled v nabor kljunih funkcionalnosti. Podan bo sistematien pregled vseh najpomembnejih vidikov: tipi vpraanj, pogoji in zanke,  oblika vpraalnika, predogled in aktivacija, objava ankete in obveanje, pregled podatkov, izvoz in uvoz podatkov, izrauni, arhivi (vpraalnika, podatkov, analiz in ankete), diagnostika, avtomatski testni vnosi, sistem komentarjev, statusna vrstica, statistine analize ter kratek pregled naprednih modulov (telefon, vnos, evalvacija, prezentacija, socialna omreja, kvizi).  

Nove in napredne funkcionalnosti

Seminar je namenjen udeleencem, ki so e seznanjeni z osnovnimi funkcionalnostmi 1KA in jih zanimajo napredne monosti kot so uporaba slovarja, naprednih pogojev, blokov, vejezine ankete, rekodiranje in izrauni spremenljivk, statistine analize podskupin, dvo- in ve-dimenzionalne kontingenne tabele ter analiza kakovosti odgovorov. Pregledane bodo tudi glavne novosti v razvoju zadnjega leta: novi tipi vpraanj (npr. hotspot, povleci in spusti, lokacija, fotografija, max-diff tabela) ter napredne funkcionalnosti, kot so: kvote, arhivi, nakljuen prikaz vpraanj, kvizi …
 

Osrednje metodoloko predavanje


Strukturiranje metodolokih priporoil za izdelavo spletnih anket: Kaj je res pomembno in je tudi dokazano (hkrati pa se mnoino kri)?

Tekom predavanja bomo – na osnovi 20 letnih izkuenj s spletnimi anketami – strukturirali  metodoloka priporoila za izdelavo spletnih anket glede na pomembnost in glede na empirine dokaze. Nekatera priporoila namre zadevajo pomembne vidike, eprav so empirini dokazi ibki ali protislovni, kot je to npr. v primeru priporoil glede uporabe tabel  (»grid«), ali glede prisiljevanje respondentov v odgovarjanje na vsako vpraanje (»hard reminders«). Spet druga priporoila so empirino jasno podprta, vendar je njihov uinek na kvaliteto rezultatov skromen (npr. uporaba 7-stopenjske lestvice namesto 5-stopenjske). Najbolj aktualna so priporoila, ki so za kvaliteto spletne ankete pomembna, hkrati pa so uinki tudi dokazani. Osnovni namen predavanja je prepreiti, da bi udeleenci katero od teh najbolj kljunih priporoil krili, hkrati pa  prisotne usmeriti v procese, ki vodijo h kvalitetnim spletnim anketam.
 

Tematski seminarji izbranih funkcionalnosti 1KA
Seminarji potekajo vzporedno.

Evalvacije pedagokega dela v osnovnih in srednjih olah

Seminar je namenjen evalvacijam, preko katerih uenci oziroma dijaki v osnovnih in srednjih olah ocenjujejo uitelje. Predstavljen bo kompleksni sistem za izvajanje tovrstnih evalvacij, kot tudi za odgovarjajoo analizo in dostop do rezultatov. Pri slednjem je e posebej pomembno, da se ustvari uinkovit sistem hierarhije dostopanja (npr. uitelj, razrednik, skrbnik predmetnega podroja, skrbnik smeri ali programa, direktor olskega centra ipd.). Prikazan bo primer izvedbe take ankete, za pilotno izvedbo pa bodo povabljene in identificirane tudi zainteresirane ole.
 
Terensko (off-line) anketiranje: PC notesniki in Android tablice

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se elijo seznaniti z uporabo orodja 1KA za namene raunalniko podprtega osebnega terenskega anketiranja (CAPI – computer assisted personal interviewing), kjer v asu anketiranja ni potrebna povezava z internetom. Prikazana bo namestitev aplikacije 1KA na PC notesnike in na androidne tablice, ki nato sluijo kot samostojno orodje za izvedbo offline anketiranja. Ker gre za intalacijo celotnega sistema 1KA, se ohranjajo vse funkcionalnosti 1KA in vsi tipi vpraanj. Prikazano bo tudi povezovanje in zdruevanje anket ter statistine analize in nadzor celotnega procesa.
 
Kadrovske evalvacije v organizacijah

Seminar je namenjen vsem, ki izvajajo kadrovske evalvacije in profiliranja. Predstavljena bodo poroila, ki so izdelana za potrebe doloenega psiholokega testiranja (na osnovi spletnega vpraalnika). Pri tem se kot rezultat za vsakega respondenta avtomatino izdelajo kompleksna poroila z grafinimi prikazi, analizami in diagnostiko. Poleg tega bo prikazana izdelava in procesiranje klasinega vpraalnika 360, kjer je zaposlen ocenjevan iz tirih strani: samoocena, nadrejeni, podrejeni in sodelavci. Predstavljen bo celoten proces, od zasnove vpraalnika, vabila v anketo, zajema podatkov, analiz in distribucije rezultatov.
 


Seminarji potekajo vzporedno

tudentske evalvacije v visokem in vijem olstvu

Za potrebe Univerze v Ljubljani (UL) je bil razvit kompleksen sistem tudentski evalvacij. Pri tem je bil sistem 1KA na eni strani integriran v sistem visokoolske informatike, v katerem imajo tudenti vmesnik z vabili in opomniki za ankete. Na drugi strani je sistem 1KA integriran z bazami UL in dokumentnim sistemom, ki pedagogom in uporabnikom omogoa vpogled v rezultate. Slednji se  generirajo in tudi prenesejo oziroma distribuirajo povsem avtomatino. Prikazan bo celoten proces, vsi vpraalniki in vse analize.
 
Mobilna aplikacija za kreiranje spletnih anket

Predstavljena bo mobilna aplikacija 1KA, ki jo uporabniki androidnih telefonov lahko namestijo brezplano. Aplikacija omogoa hitro kreiranje enostavnih spletnih anket in glasovanj. V aplikaciji je mogo pregled rezultatov v grafini obliki in pregled statusov za vse spletne ankete doloenega uporabnika.

Telefonsko anketiranje

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se elijo seznaniti z uporabo orodja 1KA za potrebe obiajnega telefonskega anketiranja. Poseben modul orodja 1KA nudi celovito podporo telefonskemu anketiranju. Pri tem podatke med anketiranjem vnaamo v spletni vpraalnik, ki je povezan s pred-nastavljenim seznamom respondentov. Slednji se avtomatsko procesira glede na izid doloene ankete (npr. zasedeno, neodzivno, zavrnitev, sodelovanje, zmenek) in vedno ponuja za klic najbolj primerno telefonsko tevilko. Na seminarju bo podan pregled celotnega procesa telefonskega anketiranja, od nastavitev, uvoza stikov (telefonskih tevilk) do vnaanja informacij o klicu, izpolnjevanja ankete ter pregledovanja respondentov in nerespondentov v klicni vrsti.


Seminarji potekajo vzporedno

Intalacija, integracija, API in prilagoditve po meri

Seminar je namenjen organizacijam, ki jih zanimajo monosti interne rabe sistema 1KA. V prvi vrsti gre za lastno intalacijo ali lastno (virtualno) domeno, za vmesnike in integracijo z obstojeimi informacijskimi reitvami, za izdelavo dodatnih reitev po meri ter za uporabo protokola API, ki omogoa splono povezovanje s sistemom 1KA. Prikazani bodo nekateri uspeni primeri tovrstnih integracij in nadgradenj.
 
Lokacijske storitve: zemljevid in fotografija

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se elijo seznaniti z uporabo lokacijskih storitev, implementiranih v aplikacijo 1KA. Lokacijske storitve vkljuujejo avtomatsko identifikacijo lokacije respondenta, bodisi preko PC bodisi preko mobilne naprave. Respondenti lahko lokacijo vnesejo tudi rono, preko klika na Google maps ali z odgovarjajoim iskalnikom krajev oziroma lokacij. Prikazana bo osnovna obdelava podatkov ter oblika njihovega shranjevanja. Predstavljen bo tudi poseben tip vpraanja, ki omogoa na doloeni lokaciji posneti in shraniti fotografijo.
 
Poiljanje vabil v spletne ankete

Predstavljen bo potek poiljanja vabil preko 1KA sistema z individualizirano kodo. Pri tem je vabila mogoe poiljati preko emaila, kjer je koda avtomatino vkljuena e v individualizirani URL respondenta in je zato ni potrebno rono vnaati. Kodo pa je mogoe respondentu poslati tudi preko navadne pote, SMS sporoila, telefona ali v tekstu emaila, nakar jo respondent vnese rono. Ob tem bodo predstavljena tudi osnovna metodoloka priporoila za poiljanje vabil v spletne ankete.


Obravnava izbranih tem
 

Udeleenci dogodka lahko v prijavi oznaijo, katere teme jih dodatno zanimajo. V prvi vrsti so ponujene naslednje teme: izdelava kvizov, kvaliteta podatkov (uporabnost, neodgovori, prekinitve, hitrost odgovarjanja), split-screen in evalvacija uporabnosti spletnih mest, kvote, podrobni statusi odgovorov, napredne monosti statistinih analiz. Udeleenci pa lahko ob prijavi predlagajo tudi druge vsebine. Za teme, kjer se bo zbralo dovolj interesentov, bo organizirana manja delavnica oziroma seminar.


Podroben opis posameznih interaktivnih seminarjev v PDF >>


Program DSA 2016 v PDF >>

 


Dogodek Dan spletnega anketiranja 2016, ki bo 29. septembra, je brezplaen, zaradi prilagoditve in omejitve prostorov pa je obvezna

PRIJAVA >>