Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko emaile z vabilom k sodelovanju v anketi poiljam komurkoli?
Odgovor

 

Kot je zapisano v splonih pogojih uporabe 1KA, lahko uporabnik email vabila k sodelovanju v raziskavi poilja le naslovnikom, za katere je razvidno, da so na nek veljaven nain pristali na to. Poleg tega so v antispam politiki, ki je del splonih pogojev, opredeljene dodatne dolobe,  ki v emailih prepovedujejo spam oz. neelene vsebine in ponarejanje ter zahtevajo, da je v vabilo vkljuena monost zavrnitve (angl. opt-out, unsubscribe).

 

Podroje komunikacije prek emaila je regulirano s strani veljavne zakonodaje, priporoila pa podajajo tudi razlini etini kodeksi:

 

  • Kot opredeljuje Zakon o varstvu osebih podatkov (ZVOP-1), se email naslov, ki je vezan na posameznika (za razliko od splonih javnih email naslovov organizacij, npr. info@primer.si), teje za osebni podatek. V skladu z 8. lenom ZVOP-1 je obdelava osebnih podatkov dovoljena le, e obdelavo doloa zakon (npr. je dopustna v okviru dejavnosti) ali e je zanjo podana osebna privolitev posameznika. Obdelava osebnih podatkov pomeni kakrnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri roni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vkljuitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporoanje, irjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali unienje; obdelava je lahko rona ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

 

  • Na podroju prodaje in trenja se smiselno uporablja Zakon o varstvu potronikov, ki v 45. lenu doloa, da podjetja lahko katero od oblik elektronskega komuniciranja uporabljajo le z vnaprejnjim soglasjem posameznega potronika, ki mu je sporoilo namenjeno.

 

  • Podroje elektronskega komuniciranja ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki email sporoilom pozornost namenja predvsem v 158. lenu o neeleni komunikaciji, kjer je uporaba email sporoil za namene neposrednega trenja dovoljena samo na podlagi naronikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

 

  • Zdruenje ESOMAR v kodeksu Guideline for online research (poglavje o etinih vpraanjih) doloa, da je treba pri poiljanju vabil v sporoilu navesti, kako smo pridobili posamezni email naslov. Poleg tega poudarja, da emailov ne smemo zavestno poiljati tistim, ki se s sodelovanjem v raziskavi niso strinjali.

 

  • Zdruenje CASRO v kodeksu Code of standards and ethics for survey research (poglavje o internetnem raziskovanju) doloa, da lahko email vabila poiljamo le naslovnikom, za katere se smiselno priakuje, da bodo sprejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi. Osnova za to je lahko strinjanje naslovnika na podlagi predhodnega stika z izvajalcem raziskave.

 

Na podlagi navedenega lahko zakljuimo, da moramo za email vabila v anketo predhodno pridobiti dovoljenje, razen v primeru izjem. Pri poslovnih email naslovih so priakovanja nekoliko bolj tolerantna, saj so poslovni naslovi vsaj naelno odprti za poslovne kontakte. Izjema so tudi email naslovi, ki so zbrani za raziskave izkljuno v ozke administrativne namene; primer je lahko interna anketa drutva, kjer sodelujoi na podlagi lanstva pristajajo na sodelovanje v raziskavi in obveanje o tem prek emaila.

 

Potencialne respondente neelena vabila motijo in ti v izrednih primerih intervenirajo na 1KA (etudi 1KA ni poiljatelj teh vabil) ali celo grozijo z napadom na 1KA strenik. Takne reakcije so sicer neetine ter nezakonite in jih prijavljamo Nacionalnemu odzivnemu centru za obravnavo incidentov s podroja varnosti elektronskih omreij in informacij (SI-CERT). Odgovarjajoo anketo na 1KA lahko odstranimo, saj je s poiljanjem neelenih vabil krila osnovni predpogoj uporabe naih storitev. Doslej smo zaradi groenj in napadov na strenik omejili 2 anketi, ki sta pred tem krili dolobe v zvezi s spam vsebinami.

 

Povezave:

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Print