Prironiki

Naslov Prekinitve (BETA)
Vsebina


Prekinitev pomeni, da je respondent na doloeni toki prenehal z izpolnjevanjem ankete (breakoff).

V obiajnem nainu zbiranja podatkov z aplikacijo 1KA se podatki hranijo po straneh, le v primeru dodatno vklopljenega spremljanja parapodatkov se spremenljivke hranijo sproti. V obiajnem nainu izpolnjevanja tako prekinitev pomeni, da so neodgovorjene vse spremenljivke na doloeni strani ankete, kjer se je prekinitev zgodila. e je respondent odgovoril na prvo vpraanje (npr. QX1) na doloeni strani ankete, potem pa je anketo zapustil, so torej oznaena kot neodgovorjena vsa vpraanja na tej strani, tudi prvo vpraanje (QX1).


1KA sicer v splonem oznai neodgovorjena vpraanja – torej vpraanja, ki so bila respondentu prikazana, pa nanje ni odgovoril – z vrednostjo (-1), kar pomeni neodgovor spremenljivke, ki oznauje status odgovora, ko je bil respondent spremenljivki izpostavljen, vendar nanjo iz nekega razloga – ker ne ve odgovora, noe odgovoriti ali pa je vpraanje spregledal ipd. – ni odgovoril. V primeru, ko respondent po tem ni odgovoril na nobeno vpraanje ve, pa se vsi taki odgovori zabeleijo kot status (-3), kar pomeni, da gre za serijski neodgovor in respondent na vpraanja ni odgovoril zaradi prekinitve. V takem primeru pri veini spremenljivk – razen na strani, kjer je anketo zapustil – vpraanjem sploh ni bil izpostavljen, zato ne gre za obiajen neodgovor. Anketo je namre prekinil, preden je priel do doloenega vpraanja.


V primeru, da se v anketo naknadno doda vpraanje, je za respondente, ki so na anketo sicer e odgovorili, v 1KA na splono oznaeno z (-4). V primeru prekinitve pa je status naknadno dodanega vpraanja izjemoma oznaen z (-3), e je to vpraanje ZA toko prekinitve. Respondent zaradi predhodne prekinitve namre nanj ne bi odgovoril tudi, e bi vpraanje obstajalo e v asu njegovega odgovarjanja. V primeru, da je dodano vpraanje pred toko prekinitve ali pa do prekinitve sploh ni prilo, se oznai z (-4), kar pomeni, da respondent nanj ni odgovoril, ker v asu izpolnjevanja ankete vpraanja e ni bilo.


Prekinitve na nivoju celotne ANKETE spremljamo kot dele enot, ki so anketo na doloeni toki prekinili, na naslednje naine:


1. Stopnja uvodnih prekinitev - SUP (angl. introduction breakoff rate – IBR)

Stopnja uvodnih prekinitev je dele med enotami, ki so prekinile z izpolnjevanjem po kliku na uvodni nagovor, glede na vse enote, ki so zaele z izpolnjevanjem vpraalnika. Razlogi za uvodno prekinitev so razlini, od karakteristik ankete (npr. sponzorji), do situacijskih okoliin (npr. asovni pritisk) in specifinih lastnosti vabila (npr. pogostost, as, vsebina uvodnega nagovora ipd.).

 
IBR = uvodna prekinitev / prikazane = (3) / prikazane


2. Stopnja prekinitve vpraalnika - SPV (angl. Questionnaire breakoff rate – QBR)

Prekinitve vpraalnika kasneje v vpraalniku generirajo razlini dejavniki, od okoliin, v katerih je respondent (npr. utrujenost, motei dejavniki ipd.), do karakteristik vpraalnika (oblika, dolina, vsebina, tipi vpraanj ipd.).
Stopnja prekinitev vpraalnika izraa dele enot, ki so prenehale z izpolnjevanjem vpraalnika glede na vse enote, ki so zaele z izpolnjevanjem vpraalnika brez uvodnih prekinitev.


QBR = prekinitve/ (prikazane – uvodne prekinitve) = ((3) + (4) + (5)) / (prikazane – (3))


3. Bruto prekinitve vpraalnika - BPV (angl. gross questionnaire breakoffs – QBR')

Opazujemo lahko tudi prekinitve vpraalnika med vsemi enotami, kar opredelimo kot bruto skupnih prekinitev.

QBR' = QBR (1 – IBR) = ((3) + (4) + (5)) / (prikazane – (3)) ((3) / prikazane)

 

4. Stopnja skupnih prekinitev - SSP (angl. total breakoff rate – TBR)
Stopnja skupnih prekinitev izraa dele vseh uvodnih prekinitev in prekinitev vpraalnika glede na vse enote, ki so zaele z izpolnjevanjem vpraalnika.

TBR= (uvodne prekinitve + prekinitve vpraalnika) / prikazane


5. Stopnja obdranja respondentov (angl. retention rate) 
Nasprotne vrednosti odstopnim prekinitvam so tako imenovane stopnje obdranja respondentov oz. retention rates.

Skupna stopnja zadrevanja = 1 – TBR = (1 – IBR) (1 – QBR)

 

Na nivoju posameznih SPREMENLJIVK (item) prekinitve spremljamo na naslednje naine:


1) Stopnje prekinitve spremenljivke - SPS (angl. item breakoff rate – IBR)
Stopnja izraa dele enot, ki so prekinile z izpolnjevanjem, glede na vse enote, ki so bodisi prekinile bodisi bile spremenljivki izpostavljene.


IBR= prekinitve / (prekinitve + prikazane) = prekinitve / (prekinitve + (veljavni + neodgovori + nevsebinski)) = (-3) / ((-3)+(veljavni + (-1) + (-90, 91, ..99)))


2) Bruto stopnje prekinitve spremenljivke - BSP (angl. gross item breakoff rate – GBR)
Stopnja izraa enostavni kumulativni dele enot, ki so prekinile, glede na vse neprazne enote, torej enote, ki so podale odgovor vsaj na eno vpraanje. Gre za dele enot, ki ima pri odgovorjeni spremenljivki status prekinitve (-3).


GBR= prekinitve / (vse neprazne enote) = prekinitve / (prekinitve + prikazane + preskoki + naknadna vpraanja = (-3) / ((-3) + (veljavni + (-1) + (-90, 91, ..99)) + (-2) + (-4)))

3) Neto stopnje prekinitve spremenljivke - NSP (angl. net item breakoff rate – NBR)
Neto stopnje temeljijo na neto prirastu prekinitev in ne na kumulativi vseh prekinitev kot IBR in GBR, zato tudi najbolj natanno kaejo, kje se je prekinitev zgodila. V tem okviru oznaimo neto porast v tevilu prekinitev vpraanja Qi kot razliko v primerjavi s predhodnim vpraanjem:


DELTA(Qi)= Prekinitve Q(i) – Prekinitve (Q(i-1) = (-3) Qi – (-3) Q(i-1)

NBR= DELTA/ (prekinitve + prikazane) =DELTA / (prekinitve + (veljavni+neodgovori+nevsebinski))= DELTA/ ((-3)+(veljavni+(-1)+(-90, 91, ..99)))

 

NBR oznauje relativni porast prekinitev pri doloeni spremenljivki in je relevanten predvsem za prvo spremenljivko na doloeni strani. Neto porast prekinitev – torej tevilo enot, ki so prekinile na strani ankete, kjer se nahaja doloena spremenljivka – se primerja s tevilom vseh enot, ki jim je bila spremenljivka prikazana.

 

Povezave: 

Print

Prironiki (120)