Prironiki

Naslov Priporoila za spletne ankete na mobilnem telefonu
Vsebina


Pri kreiranju spletne ankete je treba upotevati, da lahko respondenti do ankete dostopajo tudi preko mobilnih naprav (npr. pametnih telefonov in tablic). Po podatkih raziskave amerikih trendov raziskovalnega centra PEW, je kar 27 % respondentov zadnjo anketo izpolnilo preko pametnega telefona, 8 % preko tablice.
Zato je pri oblikovanju vpraanj v anketi treba upotevati tudi mobilne respondente, tako pri samem pisanju vpraanj, kot tudi pri zagotavljanju, da se vpraanja pravilno prikaejo ne glede na tip naprave, ki jo respondent uporablja. e ankete niso prilagojene mobilnim napravam, lahko pride do teav povezanih s kvaliteto podatkov, npr. nepravilno beleenje odgovorov, zadovoljevanje, respondenti preskoijo vpraanja ipd. e respondenti postanejo nezadovoljni, je za mobilne respondente veliko bolj verjetno, da bodo prekinili z izpolnjevanjem ankete.
 

Da se izognemo tem teavam, je PEW pripravil 8 priporoil za kreiranje ankete prilagojene tudi za izpolnjevanje preko mobilnih naprav.

1. Programska oprema mora biti optimizirana za mobilne naprave
Mobilna optimizacija pomeni, da programska oprema samodejno zazna napravo, ki jo uporablja respondent, predvsem velikost zaslona, in temu primerno prilagodi postavitev ankete. Pisave, razmiki in gumbi morajo biti dovolj veliki, da anketiranci ne rabijo poveevati zaslona. Prav tako ne sme biti horizontalnega drsenja, lahko pa je navpino.
 

2. Kraje je bolje
To se nanaa tako na tevilo vpraanj, kot tudi na obseg vpraanja. Dalja kot je anketa, bolj verjetno je, da bodo respondenti prekinili z izpolnjevanjem – slednje velja za vse vrste anket, vendar e toliko bolj za ankete preko mobilnih naprav. Problem se namre pojavi zaradi majhnih zaslonov pametnih telefonov, kar pa lahko reimo s krajimi vpraanji in odgovori, kar bo anketirancem olajalo branje in izpolnjevanje ankete, to pa naj bi tudi izboljalo samo kvaliteto podatkov.
 

3. Izogibajmo se naprednejim funkcijam
Pri kreiranju ankete je pomembno, da skuamo stvari poenostaviti in ne komplicirati s vkljuevanjem naprednejih funkcionalnosti, kot so drsniki in podobno. Raziskave namre kaejo, da imajo respondenti na mobilnih napravah teave pri pravilnem uporabljanju teh funkcij, saj zahtevajo visoko stopnjo spretnosti. Prav tako lahko to respondentu vzame ve asa, kot preprosteji formati. e je le mono, je tako najbolj priporoljivo uporabljati radio gumbe, potrditvena polja ali polja z besedilom.
 

4. Izogibajmo se tabelam
Ankete predstavljene v obliki tabel so namenjene za uinkovito izrabo prostora z oblikovanjem vpraanj in kategorij odgovorov v tabelo oziroma matriko. Vendar pa ima uporaba tabel na vseh napravah doloene pomanjkljivosti. Raziskovalci so na primer ugotovili, da pri matrikah anketiranci pogosto izberejo isti, po navadi srednji, odgovor za vsako postavko v matriki, kar vodi v 'nerazlikovanje' (angl. nondifferentiation), oz. tudi tako imenovani »straightlining«. Ta teava kakovosti podatkov je e bolj izrazita na mobilnih napravah, saj tabele pogosto poleg vertikalnega drsenja zahtevajo tudi horizontalno, kar lahko pomeni, da vsa vpraanja in odgovori morda ne bodo vidni hkrati. To lahko povzroi, da bodo respondenti zapustili anketo.
Da se izognemo teavam, ki so povezane s tabelami, veliko orodij za spletno anketiranje, med njimi tudi 1KA, omogoa prilagoditev vpraanj tipa tabele za mobilne naprave. Ve >>
 

5. Ve vpraanj na isti zaslon
Glede na to, da tabele za mobilne ankete niso idealne, je bolje postaviti ve vpraanj na isti zaslon. V preteklosti je bilo za spletne ankete popularno, da je bilo vsako vpraanje na svoji strani oz. zaslonu. Vendar pa lahko zaradi poasnejega nalaganja strani na mobilnih telefonih s tem nepotrebno obremenjujemo respondente. Temu se lahko izognemo tako, da vpraanja o isti temi postavimo na isto stran oz. zaslon.
 

6. Uinkovito izkoristimo zaslon pametnega telefona
Pametni telefoni imajo omejeno povrino na zaslonu, zato je ta e toliko bolj dragocena. Izogibati se je potrebno vstavljanju raznih logov, oglaevanja in grafike (ki poleg tega vzamejo e ve asa, da se stran naloi), saj lahko tako zasiimo zaslon. Navigacijski gumbi naj bodo na dnu zaslona, saj tako prisilimo anketirance, da se pomaknejo mimo vseh vpraanj in monosti odgovorov; tako niesar ne izpustijo.
 

7. Vabilo v anketo naj vsebuje edinstven URL.
Od anketirancev ne smemo zahtevati, da morajo za dostop do ankete vnesti kodo za dostop oziroma geslo. S tem namre ustvarimo e eno oviro pri izpolnjevanju ankete. To e posebej velja za anketirance na pametnih telefonih, saj vnos kode pomeni, da bodo morali preklapljati med vabilom v anketo, ki so ga prejeli v e-potni predal in mobilnim spletnim brskalnikom. Za lajo uporabniko izkunjo raje uporabimo edinstvene URL-je za vsakega respondenta in tako se bo respondentu takoj po kliku na URL v vabilu odprla anketa, respondent pa bo lahko takoj priel z izpolnjevanjem.
 

8. Anketirance povabimo k izpolnjevanju ankete preko SMS sporoila
V primeru, da imamo izrecno soglasje respondentov za poiljanje tekstovnih sporoil, lahko poleg vabil po e-poti, vabilo za izpolnjevanje ankete poljemo tudi preko SMS sporoila. V sporoilo vkljuimo URL do ankete, respondent pa le klikne na URL v sporoilu.
Za nadaljnje branje o tej temi si lahko pogledate poroilo amerikega zdruenja za raziskovanje javnega mnenja (AAPOR). Ve >>


Povezave

Print

Prironiki - Prironiki (114)