Prironiki

Naslov Preverjanje pozornosti respondentov z uporabo vpraanj s »pastjo«
Vsebina


 
Vpraanja s pastjo (t. im. trap questions, tudi bogus questions) so namenjena temu, da preverimo, ali respondenti pohitreno izpolnjujejo anketo (t. im. speeding) in tako goljufajo pri izpolnjevanju. Respondentom tako obasno postavimo doloeno trivialno vpraanje (npr. naj izberejo doloen odgovor pri za ta namen dodanemu vpraanju). e respondent izbere nepravilen odgovor, potem lahko predvidevamo, da ni bil pozoren na vsebino vpraanja.

Uporaba vpraanj s pastjo je priporoljiva v primeru panelov ali v primeru nagrad za izpolnjeno anketo, kjer eli respondent le zadovoljiti potrebe anketarja, pri tem pa odgovarja hitro ali izbira nakljune odgovore. Priporoljivo je, da ta vpraanja niso preve zahtevna, dolgoasna, nenavadna ali celo aljiva.

tudija Baker-Prewitt in Miller (2009) kae, da ve kot 10 % respondentov ni uspenih pri tovrstnih vpraanjih. Omenjena raziskava prav tako ugotavlja, da lahko s postavitvijo vpraanj s pastjo (e posebej) v zgodnjem delu ankete poveamo kakovost raziskave:

  • Anketiranci porabijo ve asa za dokonanje ankete.

  • Manj respondentov pohitreno izpolnjuje anketo (manji speeding).

  • Manj respondentov izbira enak odgovor pri razlinih vpraanjih (manji straightlining).

  • Manja verjetnost, da spregledajo naslednje vpraanje s pastjo.

  • Manja pojavnost 'miselnega goljufanja'.

  • Njihovi odgovori dokazujejo vijo povezanost z mersko lestvico.


Pozornost respondentov lahko poveamo tudi z uporabo kombinacije pozitivnih in negativnih trditev, kar lahko respondente spodbudi k bolj pozornemu branju in premisleku, preden podajo odgovor k posamezni trditvi. 


Primeri vpraanj s pastjo >>

Povezave:

Print

Prironiki (120)